Назад

Основні положення договору

про надання телекомунікаційних послуг та доступу до мережі
 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
 2. У даному договорі терміни вживаються у наступному значенні:
  Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.
  Послуга – надання в користування з’єднання з мережею, обладнання для доступу, до мережі Провайдера
  Телекомунікаційна послуга – продукт діяльності провайдера, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій.
  Додаткові послуги Інтернет – послуги електронної пошти, та/або послуги DNS (підтримка первинного DNS, вторинного DNS) , та/або послуги ІР-служб (телеконференції, віртуальний FTP-сервер, віртуальний WWW-сервер, WWW-сторінки), інші послуги, які Споживач може самостійно замовити через Систему самообслуговування.
  Сервер статистики — програмний комплекс “Сервер статистики користувачів” (http://stat.civ.dp.ua) користуючись яким, Споживач може самостійно отримувати інформацію щодо обсягів наданих послуг та самостійно замовляти послуги.
  Усі інші терміни, що вживаються у цьому Договорі відповідають визначенням, встановленим діючим законодавством України.
 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 4. 2.1. Провайдер надає Споживачу на платній основі послуги доступу до мережі Інтернет шляхом підключення до порту вузла Інтернет Провайдера. Споживач самостійно обирає та замовляє Послуги на Сервері статистики провайдера http://stat.civ.dp.ua (Далі - Послуги))
  2.2. Споживачем було замовлено тарифний пакет (згідно додатка 1), основні технічні характеристики замовленої послуги на сайті http://stat.civ.dp.ua. Тарифний пакет може бути змінено у відповідності до умов даного Договору, шляхом підписання додаткової угоди або самостійної зміни тарифного пакету на сервері статистики абонента на сайті (http://stat.civ.dp.ua).
  2.3. Ціни на тарифи не підлягають державному регулюванню та встановлюються Провайдером самостійно. Інформація щодо тарифних планів міститься на офіційному сайті Провайдера (http://stat.civ.dp.ua).
 5. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
 6. 3.1. Спосіб підключення кінцевого обладнання – Ethernet.
  3.2. Послуги надаються Споживачеві з моменту підключення кінцевого обладнання.
  3.3. Інформація про спожиті послуги міститься на сервері статистики, до якого Споживач має доступ згідно обліковим даним вказаним у Додатку 1.
 7. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
 8. 4.1. Провайдер зобов’язується:
  4.1.1. Надати Споживачу Послуги згідно з конфігурацією, що обрана Споживачем.
  4.1.2. За замовленням Споживача надавати IP-адреси зі свого Провайдерського блоку на платній основі та інші додаткові послуги. IP-адреси, виділені Провайдером Споживачу, є власністю Провайдера.
  4.1.3. Надати Споживачу унікальне вхідне ім’я (логін) та пароль, за яким ідентифікується, активізується Послуга та ведеться облік обсягу наданої йому Послуги.
  4.1.4. Вести достовірний облік обсягу та вартості Послуг, що надаються Споживачу.
  4.1.5. На прохання Споживача надавати йому технічні консультації щодо рекомендованого для використання обладнання і програмного забезпечення.
  4.1.6. При зверненні Споживача стосовно неотримання Послуг, усувати пошкодження протягом 5-ти діб з моменту звернення Споживача.
  4.1.7. У разі погашення Споживачем заборгованості по оплаті послуг, надання яких було тимчасово припинено Провайдер у строк, який не перевищує 5-ти робочих днів після погашення заборгованості, відновлює надання послуг.
  4.1.8. Провайдер має інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.
  4.2. Споживач зобов’язується:
  4.2.1. Своєчасно вносити плату за користування замовленими Послугами, відповідно до розділу 5 цього Договору.
  4.2.2. У разі розірвання Договору припинити використання виділеної Провайдером ІР-адреси.
  4.2.3. Не використовувати IP-адресу, надану Провайдером за цим Договором, у протиправних цілях.
  4.2.4. Письмово повідомляти Провайдера про необхідність виділення додаткових IP-адрес або про необхідність внесення змін до існуючої маршрутної інформації.
  4.2.5. Придбати за свій рахунок сертифіковане обладнання та ліцензоване програмне забезпечення, необхідне для отримання послуг.
  4.2.6. Не використовувати Послуги для поширення забороненої чи конфіденційної інформації, а також інформації, яка порушує право інтелектуальної власності. Вживати всіх необхідних заходів щодо безпеки інформації (непоширення спаму), яка передається через мережу Інтернет.
  4.2.7. Тримати в таємниці всі мережні реквізити (логіни, паролі), виділені Провайдером.
  4.2.8. Використовувати Послуги для власних потреб без права перепродажу Послуги іншим особам.
  4.2.9. Споживач зобов’язаний контролювати та відповідати за збережність мережних реквізитів, та у випадку використання їх третіми особами оплачувати надані послуги.
  4.2.10. Споживач, замовивши Послугу або змінивши її параметри самостійно через Сервер статистики, відповідає за оплату Послуги у повному обсязі згідно з фактичним тарифним планом Послуги.
  4.2.11. Споживач зобов’язаний не рідше ніж 1 раз на місяць відвідувати сайт http://stat.civ.dp.ua для ознайомлення з публікаціями Провайдером щодо нових послуг та тарифів.
  4.2.12. Утримувати у справному стані кінцеве обладнання та абонентську лінію в межах приватного житлового будинку, квартири, приміщення, присадибної ділянки, та у разі необхідності здійснювати ремонт за власні кошти.
  4.2.13. У разі зміни поштових реквізитів, передбачених у Договорі повідомити про це Провайдера у місячний строк.
  4.2.14. Споживач несе інші обов’язки відповідно до законодавства.
 9. ПРАВА СТОРІН
 10. 5.1. Провайдер має право:
  5.1.1. Вимагати своєчасної оплати Споживачем Послуг.
  5.1.2. Вимагати відшкодування збитків, які виникли в зв’язку з використанням Споживачем несертифікованого обладнання або неліцензійного програмного забезпечення.
  5.1.3. У випадку зміни законодавчих, нормативно-правових та інших актів, тарифів, введення інших обов’язкових зборів і платежів, Провайдер має право змінити тарифи, повідомивши про це Споживача шляхом публікації на web-сайті http://www.civ.dp.ua не менш ніж за 30 діб до такої зміни.
  5.1.4. В односторонньому порядку змінювати існуючі та вводити нові тарифні плани, впроваджувати додаткові сервіси повідомивши Споживача про таку зміну не менше як за 30 діб до такої зміни.
  5.1.5. Скорочувати перелік послуг або припинити їх надання у разі виникнення у Споживача заборгованості перед Провайдером за спожиті Послуги.
  5.1.6. Провайдер має інші права та обов’язки, визначені Законом України “Про телекомунікації”, Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг та іншими нормативно-правовими актами в сфері телекомунікацій.
  5.1.7. Провайдер має право визначати рівень заборгованості Споживача з оплати послуг та/або суму ліміту для надання послуг на умовах наступної оплати, у разі перевищення якої скорочується перелік послуг чи припиняється їх надання. Дані про перевищення суми ліміту відображається на сервері статистики.
  5.1.8. У разі несвоєчасної оплати наданих послуг Провайдер має право:
  5.1.8.1. нараховувати пеню в порядку, встановленому законодавством;
  5.1.8.2. установити граничний обсяг послуг, що надаються на умовах наступної оплати, та/або заборгованості з їх оплати;
  5.1.8.3. скоротити перелік послуг або припинити їх надання;
  5.1.8.4. змінити порядок оплати, в тому числі надавати послуги на умовах попередньої оплати.
  5.2. Споживач має право:
  5.2.1. Своєчасного отримання замовлених Послуг встановленої якості.
  5.2.2. Замовляти додаткові IP-адреси, вносити зміни до існуючої маршрутної інформації.
  5.2.3. Відмовитися від Послуги, якщо він не згодний з її новою вартістю, встановленою відповідно до п. 7.1, попередивши про це письмово Провайдера протягом 10 днів після оприлюднення нових тарифів.
  5.2.4. Самостійно змінювати параметри та тарифні плани Послуги через Сервер статистики (http://stat.civ.dp.ua), отримувати інформацію щодо обсягів наданих послуг. У разі якщо термін дії Договору на надання послуги закінчився, у Споживача залишається можливість отримати статистику.
  5.2.5. Змінювати пароль доступу до Серверу статистики.
  5.2.6. Споживач має право на тимчасове (строком до 1 місяця, не більше ніж один раз на рік) призупинення Послуги, що надається на підставі заяви Споживача поданої не пізніше ніж за 7 діб до призупинення надання послуг.
  5.2.7. На дострокове розірвання договору за умови письмового попередження Провайдера не пізніше ніж за 30 календарних днів.
  5.2.8. Споживач має інші права та обов’язки, визначені Законом України “Про телекомунікації”, Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг та іншими нормативно-правовими актами в сфері телекомунікацій.
 11. УМОВИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
 12. 6.1. Розрахунок вартості Послуги здійснюється щомісячно на підставі діючих тарифів Провайдера (http://www.civ.dp.ua) і залежить від обраних Споживачем послуг та тарифних планів. У випадку зміни законодавчих, нормативно-правових та інших актів, тарифів, введення інших обов’язкових зборів і платежів Провайдер змінює тарифи, повідомляючи про це Споживача у відповідності до п. 5.1.3. Договору.
  6.2. Розрахунки за спожиті послуги проводяться на наступних умовах оплати: Споживач проводить щомісячно, до 1-го числа поточного місяця, авансову оплату вартості Послуг поточного місяця згідно з обраним тарифним планом, але не менше суми Послуг, наданих у попередньому розрахунковому періоді з наступним перерахунком, виходячи з фактично наданих Послуг у розрахунковий період. Оплата Послуги проводиться у грошовій одиниці України.
  6.3. Споживач самостійно отримує рахунок на Сервері статистики (http://stat.civ.dp.ua).
  6.4. Провайдер починає нарахування Абонентної плати за Послугу з дати підключення кінцевого обладнання.
  6.5. Час неотримання Послуги Споживачем у зв’язку з виходом зі строю його обладнання або проблемами з програмним забезпеченням на стороні Споживача, або власною телекомунікаційною мережею, яка взаємоз’єднана з портом телекомунікаційної мережі Провайдера, не вважається простоєм і оплачується Споживачем в повному обсязі.
  6.6. Споживач має право опротестувати рахунок протягом 5 робочих днів з моменту його отримання. Претензія Споживача протягом 10 днів розглядається Провайдером. За результатами розгляду Провайдер у разі необхідності здійснює коригування суми опротестованого рахунку.
  6.7. Якщо протягом 5-ти робочих днів після закінчення поточного місяця Споживачем не буде письмово опротестовано рахунок за поточний місяць, Послуга вважається наданою у повному обсязі. Факт надання послуги вважається узгодженим та підтвердженим Сторонами.
  6.8. Якщо протягом 10 днів після закінчення зазначеного строку не надійшло підтвердження про оплату послуг Провайдер має право припинити надання послуг.
  6.9. За час протягом якого послуги не надавались з вини абонента, у тому числі несплатою абонентом рахунку у визначений договором строк, плата за послуги нараховується у повному обсязі.
  6.10. У разі тимчасового припинення надання послуг у випадках виконання ремонтних робіт з усунення пошкодження телекомунікаційних мереж, технічних засобів телекомунікацій, профілактичних, планових ремонтних або інших робіт, виконання яких унеможливлює надання послуг; виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану відповідно до законодавства оплата за послуги не нараховується.
 13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 14. 7.1. У разі невиконання Провайдером п. 4.1.6, коли Послуги не надавалась з вини Провайдера, Споживач звільняється від плати за Послуги за період, коли Послуги не надавалась.
  7.2. Провайдер не несе відповідальності перед Споживачем за затримки або перебої в роботі, які виникають з причин, які знаходяться поза сферою контролю Провайдера, зокрема пошкодження систем передавання на території іншої держави, недоступність серверів, що знаходяться поза адмініструванням Провайдера, тощо.
  7.3. Провайдер не контролює зміст інформації, що передається або приймається Споживачем. Відповідальність і ризики за використання інформаційних ресурсів Інтернет несе Споживач.
  7.4. Споживач самостійно відповідає за зміст, достовірність та правомірність поширення інформації (в тому числі спаму), яку він передає через мережу Провайдера. Провайдер не несе відповідальності перед третіми особами за дії Споживача.
  7.5. Відповідальність за розголошення мережних реквізитів повністю покладається на Споживача.
  7.6. Споживач самостійно відповідає за шкоду, заподіяну в процесі використання Послуги, особі або майну громадян, юридичних осіб, держави або моральності населення. Споживач самостійно несе відповідальність за претензіями чи позовами третіх осіб щодо незаконного використання Споживачем Послуги, IP-адреси, обладнання та програмного забезпечення, пов’язаних з Послугою. Провайдер не несе відповідальності перед третіми особами за дії Споживача. У разі отримання зазначених у цьому пункті претензій від третіх осіб, Провайдер передає їх на розгляд Споживачу, про що повідомляє адресата.
  7.7. Споживач за претензіями Провайдера відшкодовує збитки, які виникли в зв’язку з використанням несертифікованого обладнання або неліцензійного програмного забезпечення при отриманні послуг.
  7.8. У разі не оплати авансового платежу після строку, зазначеного в п. 6.2. Договору, Провайдер має право скоротити перелік послуг або припинити їх надання, а також в односторонньому порядку припинити дію Договору попередивши про це Споживача. Припинення надання Послуг та припинення дії договору не звільняє Споживача від сплати заборгованості.
  7.9. У разі несвоєчасної оплати за надані послуги Споживач сплачує пеню, яка обчислюється виходячи з вартості неоплачених послуг у розмірі облікової ставки НБУ, що діяли в період, за який нараховується пеня, за кожен день такого прострочення.
  7.10. Провайдер не несе відповідальність за захист програмного забезпечення, що встановлене на персональному комп’ютері Споживача (антивірусний захист тощо).
  7.11. Споживач дає свою згоду на використання та обробку персональних даних виключно для здійснення  повноважень, необхідних  для оформлення (або продовження) договірних відносин. Також, Споживач згоден на передачу персональних даних третім особам виключно в межах  Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI.
 15. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
 16. 8.1. Всі спірні питання та розбіжності, які виникають між Сторонами за цим Договором або в зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів. У випадку коли Сторони не дійдуть згоди, справа підлягає передачі на розгляд до суду.
 17. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
 18. 9.1. Цей Договір набирає чинності з дня укладання Споживачем і діє протягом 12 календарних місяців з дня укладання.
  9.2. Якщо одна зі Сторін не заявить письмово про припинення дії Договору за 30 днів до закінчення терміну його дії, то Договір вважається продовженим на кожний наступний рік на цих самих умовах.
  9.3. Сторони зберігають за собою право припинити дію Договору, у разі невиконання умов Договору іншою Стороною
  9.4. Припинення дії Договору здійснюється при власній присутності Споживача шляхом передачі їм (Споживачем) Провайдеру письмової заяви.
  9.5. Незгода Споживача з новою вартістю Послуги є підставою для припинення дії Договору. При цьому Споживач направляє письмову відмову Провайдеру протягом 10 днів після оприлюднення нових тарифів на Послугу. Надання Послуг припиняється, а Договір розривається протягом 2 робочих днів після отримання Провайдером письмової відмови Споживача.
 19. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
 20. 10.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за повне або часткове невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання буде наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), незалежних від волі Сторін, що виникли після підписання цього Договору (а саме: пожежі, повені, інші стихійні лиха, дії державних органів (включаючи непередбачені зміни законодавства, які погіршують виконання договірних зобов’язань Сторін, відсутність чи несвоєчасне опублікування нормативних актів чи інструктивних документів тощо). При цьому строк виконання зобов’язань за цим Договором відповідно переноситься на час дії обставин непереборної сили.
  10.2. Свідоцтво, видане компетентним органом, є достатнім підтвердженням наявності та продовження дії непереборної сили.
  10.3. Сторона, для якої склалась неможливість виконання зобов’язання, протягом п’яти днів, термін, починаючи з моменту їх настання, у письмовій формі повідомляє іншу Сторону за Договором про настання (припинення) таких обставин. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання (припинення) форс-мажорних обставин позбавляє Сторони права посилатись на них як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов’язань. У разі тривалої дії форс-мажорних обставин Сторони мають право за взаємною згодою розірвати Договір.
 21. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 22. 11.1. Укладання Договору (в тому числі в електронному вигляді) з боку Споживача означає повне прийняття Споживачем всіх умов цього Договору, який є Договором приєднання у розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України. Перед укладанням даного Договору Провайдером було доведено до відома Споживача інформацію відносно обраного Споживачем тарифу та порядку виконання умов даного Договору.
  11.2. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.
  11.3. За згодою сторін умови даного договору можуть бути змінені. Усі зміни і доповнення до цього Договору дійсні, якщо вони складені у письмовій формі у вигляді невід'ємного додатка до цього Договору.
  11.4. Після укладання цього Договору всі попередні домовленості між Сторонами втрачають чинність.
  11.5. Всі питання, не врегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.
  11.6. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права та зобов’язання за цим Договором третій стороні без письмової згоди іншої Сторони.
  11.7. Всі лінійно-кабельні споруди, включаючи кабель від обладнання Провайдера до приміщення споживача належить Провайдеру і в разі відключення абонента не може бути задіяний Абонентом в інших цілях.
  11.8. Порядок підключення та активації Послуги викладено у відповідному розділі на сайті http://www.civ.dp.ua.
  Вгору